مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب96211

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب15070

کارمندان فعال

مدرسه خوب758

مدارس فعال

مدرسه خوب180

شهرهای فعال