درباره معاونت

دکتر غلامرضا حسن پور
معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما فسا